X
Voor de gemeente Rijswijk werkt Matthijs als projectcoördinator op dit moment aan WarmtelinQ. WarmtelinQ is de leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven, de gebouwde omgeving en de glastuinbouw het gebied tussen Rotterdam en Den Haag gaat verwarmen. De Transportleiding is naar verwachting operationeel in het eerste kwartaal van 2023. Matthijs houdt zich met de coördinatie van de volgende taken bezig: uitvoeringsovereenkomst (UVOK); vergunningsaanvraag door CV LdM bi...
Read More
12 jan, 2021 | Duurzaam |
Voor de gemeente Lansingerland hebben wij opdracht gekregen om de gemeente te ondersteunen bij de werkzaamheden in het kader van de afronding van het opstellen van het beleidskader zonne-energie. Met dit beleidskader wil de gemeente op een heldere manier initiatieven kunnen beoordelen.
Read More
12 jan, 2021 | Duurzaam |
Op 18 december 2020 is het hernieuwde EnergieAkkoord Greenport West Holland ondertekend. Mentink procesmanagement heeft het EnergieAkkoord in samenwerking met de werkgroep opgesteld. Voor de periode 2017-2020 was een eerste energie akkoord opgesteld door meerdere partijen die betrokken waren bij de energietransitie in de glastuinbouw binnen Greenport West Holland. Met het EnergieAkkoord wilden de samenwerkende partijen ook de komende jaren de volgende stappen zetten. Het was onze taak een h...
Read More
01 sep, 2020 | Duurzaam |
Rijswijk wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent niet alleen dat de gebouwde omgeving op een andere manier verwarmd moet worden, maar dat ook het verbruik van elektriciteit duurzaam opgewekt moet zijn. Matthijs Beke werkt als projectleider voor de energietransitie in Rijswijk. Een belangrijk onderdeel van de Energietransitie is de Warmtetransitie Visie. Deze visie gaat de richting en focus aanbrengen om de komende jaren werk te maken van dit onderdeel van de energietransitie. De gemeente ...
Read More
20 mrt, 2020 | Duurzaam |
In het kader van de Energietransitie zijn wij door de gemeente Deurne gevraagd om de procesbegeleiding op ons te nemen van het opstellen van lokale afwegingskaders voor het opwekken van duurzame energie en een lokale energiemix voor de opwek van duurzame energie binnen de kaders van de RES, welke Deurne op termijn kan omzetten in lokaal en breed gedragen beleid. Het product van deze opdracht vormt een lokaal afwegingskader voor grondgebonden energieopwekking. De exacte invulling van het pro...
Read More
20 mrt, 2020 | Duurzaam |
Wij zijn door het Ondernemersfonds Buitengebied West gevraagd om breed gedragen bottom-up gebiedsproces te begeleiden voor het buitengebied Pijnacker-Nootdorp. Doel hiervan is om een duidelijker antwoord te krijgen op de vraag wat de ambities en visie zijn voor de ontwikkeling van het buitengebied vanuit het gebied zelf.Wij hebben gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij we gestart zijn met een 1e fase om na deze fase te bekijken hoe we verder gaan. Deze eerste fase is een verkennende fase wa...
Read More
27 nov, 2019 | Natuur, Ruimtelijke ontwikkeling |
De gemeente Lansingerland heeft ons gevraagd om ondersteuning te bieden voor de procesmatige en inhoudelijke invulling van het beleidskader biomassa / houtstook ten behoeve van de Energietransitie in de gemeente Lansingerland. De gemeente wil voor deze opgave graag een beleidskader hebben om initiatieven te kunnen beoordelen. Deze beleidsnotities moeten participatief tot stand komen.Daarvoor is Matthijs in gesprek gegaan met medewerkers van de gemeente en heeft hij stakeholdersbijeenkomsten geho...
Read More
11 nov, 2019 | Duurzaam |
In het kader van de Energietransitie zijn wij door de gemeente Pijnacker-Nootdorp gevraagd om de procesbegeleiding op ons genomen in dit traject. Het is onze taak om de coördinatie en begeleiding van het lopende traject en een aantal deelproducten op ons te nemen, zoals een aantal factsheets, een participatieplan, gebiedsvisies en het Energietransitieplan. De Energietransitie is een van de majeure opgaven in de ge-meente, maar staat zeer zeker niet los van een aantal andere grote (ruimtelijke) o...
Read More
08 feb, 2019 |
Vanuit de gemeente Midden-Delfland was er vraag naar een onderzoek naar de mogelijkheden voor zonnevelden in de gemeente. De gemeente heeft Mentink Procesmanagement aangesteld om een onderzoek in te stellen naar mogelijkheden met het oog op de duurzaamheidsambities van de gemeente. Belangrijk daarbij was dat de zonnevelden geen inbreuk vormen op het mooie polderlandschap van Midden-Delfland. Mentink heeft na onderzoek een eindrapport geschreven met daarin een 'zonneveldladder', om s...
Read More
Pagina 1 van 4 EersteVorige [1]