X

Koekoekspolder

Voor de Provincie Overijssel hebben wij het rapport “Vervolgonderzoek uitbreidingsruimte glastuinbouw Overijssel” opgesteld. Hierin hebben wij onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie en haalbaarheid van de ontwikkeling van een nieuwe locatie voor de uitbreidingsbehoefte van de glastuinbouw in Overijssel, en specifiek de Koekoekspolder.
Read More

Pluim voor Ruimte voor Ruimte

Sinds 2000 zijn wij betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de Regeling ruimte voor ruimte in Zuid-Holland. De zelf ontwikkelde individuele gebiedsgerichte proces-aanpak heeft geleid tot vele maatwerkafspraken tussen tuinders en gemeenten. In Pijnacker-Nootdorp hebben we in de diverse trajecten totaal voor circa 35 hectare verspreid glas afspraken gemaakt tussen de tuinders en de gemeente. En dat is nu te zien. De ruimtelijke kwaliteit van de gebieden is enorm opgeknapt. Voor zijn persoo...
Read More

Samenwerken in het Pact van Duivenvoorde

In opdracht van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg hebben wij het proces begeleid dat leidde tot het Pact van Duivenvoorde. Dit Pact had tot doel het openhouden van het landschap en het verder ontwikkelen van natuur en landschap in het buitengebied van de drie gemeenten. Wij hebben nog een aantal jaren na het sluiten van het Pact het uitvoeringsprogramma begeleid. Hoe mooi is het om bij het bedenken en uitvoeren van werkzaamheden betrokken te zijn. Dan zie je ook result...
Read More

Glastuinbouw Zuidplaspolder nieuwe stijl

Glastuinbouwgebieden zijn veelal alleen op productie gericht. Wij hebben de uitgang geformuleerd om tot andere glastuinbouw te komen. Wij verzorgden de procescoör-dinatie voor de ontwikkeling van een nieuwe glastuinbouwontwikkeling in de Zuid-plaspolder. Doel: inhoud geven aan het streven naar symbiose tussen glas en stad. Een vernieuwend concept waarbij wij samenwerkten en verbinding hebben gelegd met andere disciplines die tot voor kort nog niet met de innovatieve glastuinbouwsector beken...
Read More

Toekomstvisie recreatiegebied Hitland

In opdracht van het Recreatieschap Hitlandbos (gemeenschappelijke regeling) hebben wij in 2009 een strategische toekomstvisie tot 2030 opgesteld voor het recreatiegebied Hitlandbos. Belangrijke pijler was het economisch in stand houden van het agrarisch middengebied van het Hitlandbos. Daarnaast is voorgesteld om het 40 jarige recreatiebos aan te passen aan de huidige behoefte van de gebruikers. Of wel herstructeren van een bos- recreatiegebied. Want ook de inzichten en het gebruik van dit soort...
Read More
Pagina 3 van 3 [3] VolgendeLaatste