X

Samenwerken aan een open Midden-Delfland (2015)

Wij zijn ingezet om via een procesaanpak het Uitvoeringsprogramma op te stellen. De betrokkenheid bij het openhouden van de groene long, “het central parc” van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is enorm groot. Niet alleen vanuit de samenleving, maar ook de omliggende gemeenten erkennen het belang van het groen houden van deze long. Het uiteindelijke doel van het Uitvoeringsprogramma is het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied in de regio Midden-Delfland. Met meer dan 8...
Read More

PARK21, anders dan anders (2014 - 2019)

De ontwikkeling van PARK21 is een groots en complex transformatie-proces in het buitengebied van de Haarlemmermeer met een innoverende aanpak. Haarlemmer-meer, strategisch gelegen in de randstad, kent een grote ruimtelijke en economische dynamiek. Alle dorpen en wijken in de polder zijn fors uitgebreid, voorop de centrale kernen Hoofddorp en Nieuw Vennep. Schiphol als logistiek knooppunt vormt de spil voor een concentratie van bedrijven. De Amsterdamse regio biedt een aantrekkelijk woonklimaat, ...
Read More

Begeleiding uittreding Geestmerambacht (2014)

Mentink procesmanagement heeft in 2014 het Recreatieschap Geestmerambacht ondersteund bij het proces rondom de uittreding van de provincie Noord-Holland uit de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Geestmerambacht. Dit onderhandelingsdocument heeft er uiteindelijk toe geleid dat de provincie in goed overleg en op basis van goede (financiele) afspraken uit het recreatieschap is gestapt. Nu staat het recreatieschap op eigen benen en onder gezag van gemeenten.
Read More

Toekomst glastuinbouw Zijlhoek (2014)

Vraag was om een advies uit te brengen naar het toekomstperspectief van het glas-tuinbouwgebied in Zijlhoek (Katwijk). Een opdracht met zowel een economische als een ruimtelijke component. In samenwerking met de tuinders in het gebied en een aantal andere gebiedspartijen is gekeken naar het toekomst perspectief van het gebied. In een gedragen aantal scenario’s is uiteindelijk een door de sector gedragen perspectief neergelegd.
Read More

Profileren van Staatsbosbeheer (2013)

Staatsbosbeheer heeft Mentink-procesmanagement ingeschakeld om te adviseren hoe Staatsbosbeheer zich beter kan profileren. Dit met als doel het beheer en onder-houd van recreatieobjecten op zich te nemen. Immers, een groot aantal recreatiegebieden zal de komende jaren van “eigenaar” veranderen in het kader van de decentralisatie golf die bij provincies aan de gang is. Hierdoor zijn provincies op zoek naar nieuwe partijen die het beheer over willen nemen. We kunnen niet te veel zeggen...
Read More

Groenblauwe Slinger in uitvoering (2010 - 2012)

We waren al betrokken bij het maken van de plannen voor twee deelgebieden van de Groenblauwe Slinger en nu werden we ook betrokken om het procesmanagement van de uitvoering tijdelijk op te pakken. Dat is leuk, want je kan dan zien dat de praktijk zo nu en dan een stuk weerbarstiger is dan een stuk papier. Voor het deelgebied Ruyven-Zuidpolder zijn we ingeschakeld het bestemmingsplan, grondverwerving, uitvoeringsafspraken, financiën en planning op te pakken. Of wel de kanteling van planvormi...
Read More

Transformatie Buytenland van Rhoon (2010 - 2014)

In het kader van de compensatatie van de aanleg van de tweede Maasvlakte is het de bedoeling om circa 600 ha akkerbouwgebied te transformeren in natuur- en recreatiegebied. Dit ligt zeer gevoelig bij de agrariërs en omwonenden. Wij werden onder andere ingeschakeld om met de agrariërs maatwerkafspraken te maken over hun transformatie. Een turbulente opdracht. Waarbij we steeds moesten zoeken naar de gemeenschappelijkheid en winst voor alle partijen die volstrekt andere belangen en visie...
Read More

Vogels en Schiphol gaan niet samen (2010 - 2014)

Wij hebben onderzoek verricht naar de uitvoering van het faunabeleid bij de diverse betrokken partijen: Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, LTO, Federatie Particu-lier Grondbezit, Natuurmonumenten, Provincie, et cetera. Het onderzoek heeft geleid tot meerdere aanpassingen zowel op organisatorisch gebied als ook in het beleid. Als vervolg op het onderzoek hebben wij enkele jaren het secretariaat van FBE NH mogen voeren. In die rol hebben wij nader inhoud gegeven aan de implementatie van he...
Read More

Mooi IJsselmonde (2010 - 2017)

Vanaf 2010 hebben wij voor de samenwerkende gemeenten Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht (en provincie) in stappen gewerkt aan een samenhangende strategische toekomstvisie voor de glastuinbouw in de Deltapoort, met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Vervolgens zijn we jarenlang in een individueel gebiedsproces betrokken geweest bij de uitvoering van de sanering en herstructurering van het verspreid liggend glas. Dit heeft ook geleid tot de Handreiking ‘Ruimt...
Read More

Wervelender (2009 - 2010)

Wij hebben de procesbegeleiding op ons genomen van de Nota Wervelender, waarin het beleid van de provincie inzake windmolens uiteengezet wordt. Doel van deze nota is een herziening en actualisatie van de huidige Nota Wervel. De Nota Wervelender bood zicht op locaties tot 1.000 MW in 2020.
Read More
Pagina 2 van 3 [2]