X

Toekomst glastuinbouw Zijlhoek

Vraag was om een advies uit te brengen naar het toekomstperspectief van het glas-tuinbouwgebied in Zijlhoek (Katwijk). Een opdracht met zowel een economische als een ruimtelijke component. In samenwerking met de tuinders in het gebied en een aantal andere gebiedspartijen is gekeken naar het toekomst perspectief van het gebied. In een gedragen aantal scenario’s is uiteindelijk een door de sector gedragen perspectief neergelegd.
Read More

Profileren van Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft Mentink-procesmanagement ingeschakeld om te adviseren hoe Staatsbosbeheer zich beter kan profileren. Dit met als doel het beheer en onder-houd van recreatieobjecten op zich te nemen. Immers, een groot aantal recreatiegebieden zal de komende jaren van “eigenaar” veranderen in het kader van de decentralisatie golf die bij provincies aan de gang is. Hierdoor zijn provincies op zoek naar nieuwe partijen die het beheer over willen nemen. We kunnen niet te veel zeggen...
Read More

Groenblauwe Slinger in uitvoering

We waren al betrokken bij het maken van de plannen voor twee deelgebieden van de Groenblauwe Slinger en nu werden we ook betrokken om het procesmanagement van de uitvoering tijdelijk op te pakken. Dat is leuk, want je kan dan zien dat de praktijk zo nu en dan een stuk weerbarstiger is dan een stuk papier. Voor het deelgebied Ruyven-Zuidpolder zijn we ingeschakeld het bestemmingsplan, grondverwerving, uitvoeringsafspraken, financiën en planning op te pakken. Of wel de kanteling van planvormi...
Read More

Leren van elkaar, aanpak hersturctureren glas

In opdracht van het Rijk zijn 20 projecten verspreid over het gehele land van het project Mooi Nederland beschreven. Achterliggend doel was van elkaar te leren en niet overal het wiel uit te vinden. Mede op basis van dit voorbeeldenboek, zijn vervolgbijeenkomsten met betrokkenen belegd. Doel: hoe pak je het saneren van glas op? Wat werkt wel en wat niet. Zo leren we van elkaar en daar gaat het om.
Read More

Transformatie Buytenland van Rhoon

In het kader van de compensatatie van de aanleg van de tweede Maasvlakte is het de bedoeling om circa 600 ha akkerbouwgebied te transformeren in natuur- en recreatiegebied. Dit ligt zeer gevoelig bij de agrariërs en omwonenden. Wij werden onder andere ingeschakeld om met de agrariërs maatwerkafspraken te maken over hun transformatie. Een turbulente opdracht. Waarbij we steeds moesten zoeken naar de gemeenschappelijkheid en winst voor alle partijen die volstrekt andere belangen en visie...
Read More

Vogels en Schiphol gaan niet samen

Wij hebben onderzoek verricht naar de uitvoering van het faunabeleid bij de diverse betrokken partijen: Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, LTO, Federatie Particu-lier Grondbezit, Natuurmonumenten, Provincie, et cetera. Het onderzoek heeft geleid tot meerdere aanpassingen zowel op organisatorisch gebied als ook in het beleid. Als vervolg op het onderzoek hebben wij enkele jaren het secretariaat van FBE NH mogen voeren. In die rol hebben wij nader inhoud gegeven aan de implementatie van he...
Read More

Wervelender

Wij hebben de procesbegeleiding op ons genomen van de Nota Wervelender, waarin het beleid van de provincie inzake windmolens uiteengezet wordt. Doel van deze nota is een herziening en actualisatie van de huidige Nota Wervel. De Nota Wervelender bood zicht op locaties tot 1.000 MW in 2020.
Read More

Onbekendheid met geothermie

In 2008 was geothermie nog onbekend. Wel was er bekend dat er perspectief was. Voor een relatief klein gebied in de driehoek Delft, Zoetermeer en Pijnacker zijn vrijwel gelijktijdig drie aanvragen voor de winning van aardwarmte ingediend. Wij hebben vanuit de verschillende belangen het proces begeleid om te komen tot afspraken zodat we allen naar de warmte konden gaan boren. We begaven ons allen op het vlak van onbekende materie en dat maakte het spannend. Twee tuinders hebben direct doorgepakt ...
Read More

Duurzame warmte Tuindershof

Wij hebben voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp een Plan van Aanpak opgesteld naar de haalbaarheid van de levering van duurzaam geoogste kaswarmte aan een nieuwbouwwijk voor ca. 350 woningen. In samenwerking met Tomatenkwekerij Gebroeders Duijvestijn is in 2008-2010 een onderzoek verricht. Daarmee was dit een project waar we ver vooruit liepen op de energietransitie. Door de crisisjaren is de woningbouw destijds niet doorgezet. Anno 2018 is het plan alsnog opgepakt en komt het er hoogstwaarschijn...
Read More

Visie Trappenberg Kloosterschuur

Wij hebben het ruimtelijke ontwikkelingstraject voor de ontwikkeling van het tuin-bouwherstructuringsgebied Trappenberg-Kloosterschuur begeleid. Dit in opdracht van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek. Wij hebben een offensieve aanpak opgesteld in samenspraak met overheden en brancheorganisaties. In een politiek en bestuurlijk lastige situatie is uiteindelijk, in kleine stappen, een gedragen visie neergelegd. Zowaar geen eenvoudige opgave.
Read More
Pagina 2 van 3 [2]