X
Archive by category: DuurzaamReturn

Energietransitie Pijnacker Nootdorp

In het kader van de Energietransitie zijn wij door de gemeente Pijnacker-Nootdorp gevraagd om de procesbegeleiding op ons genomen in dit traject. Het is onze taak om de coördinatie en begeleiding van het lopende traject en een aantal deelproducten op ons te nemen, zoals een aantal factsheets, een participatieplan, gebiedsvisies en het Energietransitieplan. De Energietransitie is een van de majeure opgaven in de ge-meente, maar staat zeer zeker niet los van een aantal andere grote (ruimtelijke) o...
Read More

Zonnevelden Midden-Delfland (2018-2019)

Vanuit de gemeente Midden-Delfland was er vraag naar een onderzoek naar de mogelijkheden voor zonnevelden in de gemeente. De gemeente heeft Mentink Procesmanagement aangesteld om een onderzoek in te stellen naar mogelijkheden met het oog op de duurzaamheidsambities van de gemeente. Belangrijk daarbij was dat de zonnevelden geen inbreuk vormen op het mooie polderlandschap van Midden-Delfland. Mentink heeft na onderzoek een eindrapport geschreven met daarin een 'zonneveldladder', om s...
Read More

Energie coöperatie Midden-Delfland (2018 - 2019)

Vanuit de gemeente Midden-Delfland is de vraag naar een energiecoöperatie ontstaan, met als doel om collectieve zonnepanelenprojecten te faciliteren op grote daken binnen de gemeente. De gemeente heeft Mentink Procesmanagement aangesteld om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van een dergelijke coöperatie. Inmiddels is 'EnergieC' opgericht en is het bestuur bezig om leden en dakeigenaren bereid te vinden mee te doen in dit project. 
Read More

Verduurzaming bedrijventerreinen Pijnacker-Nootdorp (2018-2019)

In het kader van de verduurzaming van bedrijventerreinen binnen de gemeente, heeft de gemeente Mentink Procesmanagement aangesteld om dit traject te begeleiden en uit te voeren. Mentink heeft diverse bedrijven op bedrijventerreinen 'de Boezem' en 'Heron' geadviseerd omtrent investeringen in een duurzaam pand en zonnepanelen. Hiertoe hebben we per bedrijf een energiescan verricht, een financiële doorrekening gemaakt en hebben we geholpen bij het indienen van subsidies. Na akk...
Read More

Zonnepanelen op Heron (2018-2019)

De gemeente is in samenwerking met het bedrijvenschap Heron bezig om te kijken op welke wijze het bedrijventerrein is te verduurzamen. In dat kader is het doel om dit jaar een zonnepanelenproject te realiseren via de SDE+ regeling. Dit project geeft in-vulling aan de citymarketing deal ‘profileren duurzaam Nootdorp - Heron’. De vraag is aan ons gesteld of wij een aantal bedrijven kunnen ondersteunen en begeleiden in het verwezenlijken van een zonnepanelenproject. Met maatwerkadviezen...
Read More

Glastuinbouw gaat Internationaal (2007 - 2014)

De Nederlandse Tuinbouw is van wereldklasse. Dit moet we ook uitventen. Met onze kennis kunnen we de wereld blijven voeden. Dit kan alleen als de tuinbouwketen de handen ineen slaat. Alleen kom je er niet. Dit was ook al in 2017 bekend. De gezamenlijke Greenports in Nederland en het Rijk hebben destijds het initiatief genomen voor het opstellen van een ‘road map’ voor de verdere internationalisatie van het Neder-landse tuinbouwcluster. Voor de daartoe ingestelde kerngroep vervulde Me...
Read More

Pijnacker-Nootdorp van het gas af (2017 - 2019)

Een decennium geleden was Mentink-procesmanagement reeds betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het 1ste warmtetransitiebeleid van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Na een tijd niet betrokken geweest te zijn, hebben we vervolgens wel het beleid en uitvoering geëvalueerd (2012-2013). Eind 2017 is aan ons gevraagd om de gemeente te ondersteunen bij het versnellen van het warmtetransitie-traject. De gemeente had niet stilgezeten de afgelopen jaren. Op veel vlakken was de gemeente bezig. Vr...
Read More

Wervelender (2009 - 2010)

Wij hebben de procesbegeleiding op ons genomen van de Nota Wervelender, waarin het beleid van de provincie inzake windmolens uiteengezet wordt. Doel van deze nota is een herziening en actualisatie van de huidige Nota Wervel. De Nota Wervelender bood zicht op locaties tot 1.000 MW in 2020.
Read More

Onbekendheid met geothermie (2008 - 2011)

In 2008 was geothermie nog onbekend. Wel was er bekend dat er perspectief was. Voor een relatief klein gebied in de driehoek Delft, Zoetermeer en Pijnacker zijn vrijwel gelijktijdig drie aanvragen voor de winning van aardwarmte ingediend. Wij hebben vanuit de verschillende belangen het proces begeleid om te komen tot afspraken zodat we allen naar de warmte konden gaan boren. We begaven ons allen op het vlak van onbekende materie en dat maakte het spannend. Twee tuinders hebben direct doorgepakt ...
Read More

Duurzame warmte Tuindershof (2008 - 2010)

Wij hebben voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp een Plan van Aanpak opgesteld naar de haalbaarheid van de levering van duurzaam geoogste kaswarmte aan een nieuwbouwwijk voor ca. 350 woningen. In samenwerking met Tomatenkwekerij Gebroeders Duijvestijn is in 2008-2010 een onderzoek verricht. Daarmee was dit een project waar we ver vooruit liepen op de energietransitie. Door de crisisjaren is de woningbouw destijds niet doorgezet. Anno 2018 is het plan alsnog opgepakt en komt het er hoogstwaarschijn...
Read More
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]