X
Archive by category: DuurzaamReturn

Zonnepanelen op Heron

De gemeente is in samenwerking met het bedrijvenschap Heron bezig om te kijken op welke wijze het bedrijventerrein is te verduurzamen. In dat kader is het doel om dit jaar een zonnepanelenproject te realiseren via de SDE+ regeling. Dit project geeft in-vulling aan de citymarketing deal ‘profileren duurzaam Nootdorp - Heron’. De vraag is aan ons gesteld of wij een aantal bedrijven kunnen ondersteunen en begeleiden in het verwezenlijken van een zonnepanelenproject. Met maatwerkadviezen...
Read More

Glastuinbouw gaat Internationaal

De Nederlandse Tuinbouw is van wereldklasse. Dit moet we ook uitventen. Met onze kennis kunnen we de wereld blijven voeden. Dit kan alleen als de tuinbouwketen de handen ineen slaat. Alleen kom je er niet. Dit was ook al in 2017 bekend. De gezamenlijke Greenports in Nederland en het Rijk hebben destijds het initiatief genomen voor het opstellen van een ‘road map’ voor de verdere internationalisatie van het Neder-landse tuinbouwcluster. Voor de daartoe ingestelde kerngroep vervulde Me...
Read More

Oprichten Energiecoöperatie

Vanuit de gemeente is de vraag naar een energiecoöperatie ontstaan, met als doel om collectieve zonnepanelenprojecten te faciliteren op grote daken binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente heeft Mentink Procesmanagement aangesteld om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van een dergelijke coöperatie en bij een ‘go’, leden en dakeigenaren bereid te vinden mee te doen in dit project.
Read More

Pijnacker-Nootdorp van het gas af

Een decennium geleden was Mentink-procesmanagement reeds betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het 1ste warmtetransitiebeleid van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Na een tijd niet betrokken geweest te zijn, hebben we vervolgens wel het beleid en uitvoering geëvalueerd (2012-2013). Eind 2017 is aan ons gevraagd om de gemeente te ondersteunen bij het versnellen van het warmtetransitie-traject. De gemeente had niet stilgezeten de afgelopen jaren. Op veel vlakken was de gemeente bezig. Vr...
Read More

Mooi Ijsselmonde

Vanaf 2010 hebben wij voor de samenwerkende gemeenten Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht (en provincie) in stappen gewerkt aan een samenhangende strategische toekomstvisie voor de glastuinbouw in de Deltapoort, met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Vervolgens zijn we jarenlang in een individueel gebiedsproces betrokken geweest bij de uitvoering van de sanering en herstructurering van het verspreid liggend glas. Dit heeft ook geleid tot de Handreiking ‘Ruimt...
Read More

Toekomst glastuinbouw Zijlhoek

Vraag was om een advies uit te brengen naar het toekomstperspectief van het glas-tuinbouwgebied in Zijlhoek (Katwijk). Een opdracht met zowel een economische als een ruimtelijke component. In samenwerking met de tuinders in het gebied en een aantal andere gebiedspartijen is gekeken naar het toekomst perspectief van het gebied. In een gedragen aantal scenario’s is uiteindelijk een door de sector gedragen perspectief neergelegd.
Read More

Groenblauwe Slinger in uitvoering

We waren al betrokken bij het maken van de plannen voor twee deelgebieden van de Groenblauwe Slinger en nu werden we ook betrokken om het procesmanagement van de uitvoering tijdelijk op te pakken. Dat is leuk, want je kan dan zien dat de praktijk zo nu en dan een stuk weerbarstiger is dan een stuk papier. Voor het deelgebied Ruyven-Zuidpolder zijn we ingeschakeld het bestemmingsplan, grondverwerving, uitvoeringsafspraken, financiën en planning op te pakken. Of wel de kanteling van planvormi...
Read More

Leren van elkaar, aanpak hersturctureren glas

In opdracht van het Rijk zijn 20 projecten verspreid over het gehele land van het project Mooi Nederland beschreven. Achterliggend doel was van elkaar te leren en niet overal het wiel uit te vinden. Mede op basis van dit voorbeeldenboek, zijn vervolgbijeenkomsten met betrokkenen belegd. Doel: hoe pak je het saneren van glas op? Wat werkt wel en wat niet. Zo leren we van elkaar en daar gaat het om.
Read More

Transformatie Buytenland van Rhoon

In het kader van de compensatatie van de aanleg van de tweede Maasvlakte is het de bedoeling om circa 600 ha akkerbouwgebied te transformeren in natuur- en recreatiegebied. Dit ligt zeer gevoelig bij de agrariërs en omwonenden. Wij werden onder andere ingeschakeld om met de agrariërs maatwerkafspraken te maken over hun transformatie. Een turbulente opdracht. Waarbij we steeds moesten zoeken naar de gemeenschappelijkheid en winst voor alle partijen die volstrekt andere belangen en visie...
Read More

Wervelender

Wij hebben de procesbegeleiding op ons genomen van de Nota Wervelender, waarin het beleid van de provincie inzake windmolens uiteengezet wordt. Doel van deze nota is een herziening en actualisatie van de huidige Nota Wervel. De Nota Wervelender bood zicht op locaties tot 1.000 MW in 2020.
Read More
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]