X

Interim directeur Stivas Noord-Holland

De provincie is bezig om een groot aantal taken die niet primair gelieerd zijn aan haar publieke taken over te dragen aan gemeenten of te verzelfstandigen. In de overgangsperiode van een aan de provincie gelieerde organisatie naar een zelfstandige stichting is de directeursfunctie door ons waargenomen. Stichting kavelruil Noord Holland (Sti-vas) is een stichting gericht op agrarische structuurverbetering door middel van vrijwillige kavelruil.
Read More

Zonnepanelen op Heron

De gemeente is in samenwerking met het bedrijvenschap Heron bezig om te kijken op welke wijze het bedrijventerrein is te verduurzamen. In dat kader is het doel om dit jaar een zonnepanelenproject te realiseren via de SDE+ regeling. Dit project geeft in-vulling aan de citymarketing deal ‘profileren duurzaam Nootdorp - Heron’. De vraag is aan ons gesteld of wij een aantal bedrijven kunnen ondersteunen en begeleiden in het verwezenlijken van een zonnepanelenproject. Met maatwerkadviezen...
Read More

Glastuinbouw gaat Internationaal

De Nederlandse Tuinbouw is van wereldklasse. Dit moet we ook uitventen. Met onze kennis kunnen we de wereld blijven voeden. Dit kan alleen als de tuinbouwketen de handen ineen slaat. Alleen kom je er niet. Dit was ook al in 2017 bekend. De gezamenlijke Greenports in Nederland en het Rijk hebben destijds het initiatief genomen voor het opstellen van een ‘road map’ voor de verdere internationalisatie van het Neder-landse tuinbouwcluster. Voor de daartoe ingestelde kerngroep vervulde Me...
Read More

Oprichten Energiecoöperatie

Vanuit de gemeente is de vraag naar een energiecoöperatie ontstaan, met als doel om collectieve zonnepanelenprojecten te faciliteren op grote daken binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente heeft Mentink Procesmanagement aangesteld om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van een dergelijke coöperatie en bij een ‘go’, leden en dakeigenaren bereid te vinden mee te doen in dit project.
Read More

Pijnacker-Nootdorp van het gas af

Een decennium geleden was Mentink-procesmanagement reeds betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het 1ste warmtetransitiebeleid van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Na een tijd niet betrokken geweest te zijn, hebben we vervolgens wel het beleid en uitvoering geëvalueerd (2012-2013). Eind 2017 is aan ons gevraagd om de gemeente te ondersteunen bij het versnellen van het warmtetransitie-traject. De gemeente had niet stilgezeten de afgelopen jaren. Op veel vlakken was de gemeente bezig. Vr...
Read More

Rust aan de kust

Veel onrust was er aan de kust in de gemeente Westland. Wel of geen strandhuizen en nog meer grote en kleine zaken. Veel, heel veel partijen met verschillende belangen zijn betrokken bij de kust. Om een antwoord op de vraag te geven hoe men moet omgaan met de toenemende vraag naar recreatieve ontwikkelingen, heeft de gemeente Mentink procesmanagement ingeschakeld. In een relatief kort participatief traject met alle stakeholders is stap voor stap gewerkt aan het komen tot een gedragen visie voor ...
Read More

Samenwerken aan een open Midden-Delfland

Wij zijn ingezet om via een procesaanpak het Uitvoeringsprogramma op te stellen. De betrokkenheid bij het openhouden van de groene long, “het central parc” van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is enorm groot. Niet alleen vanuit de samenleving, maar ook de omliggende gemeenten erkennen het belang van het groen houden van deze long. Het uiteindelijke doel van het Uitvoeringsprogramma is het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied in de regio Midden-Delfland. Met meer dan 8...
Read More

Mooi Ijsselmonde

Vanaf 2010 hebben wij voor de samenwerkende gemeenten Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht (en provincie) in stappen gewerkt aan een samenhangende strategische toekomstvisie voor de glastuinbouw in de Deltapoort, met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Vervolgens zijn we jarenlang in een individueel gebiedsproces betrokken geweest bij de uitvoering van de sanering en herstructurering van het verspreid liggend glas. Dit heeft ook geleid tot de Handreiking ‘Ruimt...
Read More

PARK21, anders dan anders

De ontwikkeling van PARK21 is een groots en complex transformatie-proces in het buitengebied van de Haarlemmermeer met een innoverende aanpak. Haarlemmer-meer, strategisch gelegen in de randstad, kent een grote ruimtelijke en economische dynamiek. Alle dorpen en wijken in de polder zijn fors uitgebreid, voorop de centrale kernen Hoofddorp en Nieuw Vennep. Schiphol als logistiek knooppunt vormt de spil voor een concentratie van bedrijven. De Amsterdamse regio biedt een aantrekkelijk woonklimaat, ...
Read More

Begeleiding uittreding Geestmerambacht

Mentink procesmanagement heeft in 2014 het Recreatieschap Geestmerambacht ondersteund bij het proces rondom de uittreding van de provincie Noord-Holland uit de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Geestmerambacht. Dit onderhandelingsdocument heeft er uiteindelijk toe geleid dat de provincie in goed overleg en op basis van goede (financiele) afspraken uit het recreatieschap is gestapt. Nu staat het recreatieschap op eigen benen en onder gezag van gemeenten.
Read More
Pagina 1 van 3 EersteVorige [1]